SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

společnosti LinkBus s.r.o.
Hartigova 1146/107, Žižkov, 130 00 Praha 3

s platností od 11. 12. 2022

Smluvní přepravní podmínky vydané v souladu se zákonem č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní přepravu (dále jen Přepravní řád) vyhlašuje dopravce LinkBus s.r.o. se sídlem na adrese Hartigova 1146/107, Žižkov, 130 00 Praha 3.

1.    Všeobecná ustanovení

 1. Smluvní přepravní podmínky (dále jen „SPP“) stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, živých zvířat, vznik přepravní smlouvy, práva a povinnosti cestujících a dopravce.
 2. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat SPP a Tarif LinkBus.

2.    Základní pojmy

 1. Pověřená osoba dopravcem je řidič, nebo jiná osoba pověřená provádět přepravní kontrolu a vydávat cestujícím pokyny a příkazy.
 2. Jízdné je cena sjednaná dle Tarifu LinkBus.
 3. Dopravce je provozovatel linky, který je zároveň i vlastníkem dopravního prostředku.
 4. Stanicí se rozumí stanice i zastávka uvedená v daném jízdním řádu, kde je umožněn bezpečný nástup a výstup cestujících.
 5. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.

3.    Přepravní smlouva

 1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla s platným jízdním dokladem zpravidla zakoupeného prostřednictvím jízdenkového portálu AMSBus. K nákupu jízdního dokladu lze využít i službu Bileto (platí ode dne vyhlášení).
 2. Přepravní smlouva je též uzavřena, umožněním dopravce cestujícímu nastoupení bez platného jízdního dokladu do vozidla, ve kterém je zajištěn prodej jízdenek, a cestující zaplatí jízdné bezodkladně po nástupu do vozidla u řidiče.
 3. Dokladem o plnění smlouvy je po celou dobu přepravy, včetně okamžiku vystoupení z vozidla, pro cestujícího platný jízdní doklad, kterým se cestující na vyzvání pověřené osoby prokazuje.
 4. Právo na přepravu má cestující jen tehdy:
  • neprohlásí-li pověřená osoba vozidlo za obsazené,
  • splňuje-li tarifní podmínky LinkBus,
  • splňuje-li ustanovení SPP.

4.   Jízdní doklad a rezervační služby

 1. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem.
 2. Jízdním dokladem je:
  • jízdenka pro jednotlivou jízdu,
  • průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu,
  • jízdenka s místenkou zakoupená na jízdenkovém portálu AMSBus (případně Bileto).
 3. Dopravce zajištuje prodej jízdenek prostřednictvím jízdenkového portálu Bileto (ode dne vyhlášení) a AMSBus a tito cestující jsou přepravováni přednostně. Dále prodává jízdní doklady ve stanici řidič, který cestujícím za jízdné vydá jízdenku.
 4. Jízdenka pro jednotlivou jízdu obsahuje:
  • obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,
  • nástupní (z) a cílovou stanici (do),
  • výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy,
  • datum a čas vydání,
  • číselné označení linky a spoje,
  • další údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití, stanovené v SPP.
 5. Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout.
 6. Nezakoupil-li si cestující jízdenku podle bodu 3. a je přepravován bez platné jízdenky, považuje se za cestujícího, který se z příčin na své straně neprokázal platným jízdním dokladem.
 7. Předem zakoupená jízdenka s místenkou dále kromě bodu 4. obsahuje číslo sedadla a šestimístný kód pro ověření platnosti. Cestující, který chce uplatnit tento jízdní doklad s místenkou, je povinen tento kód sdělit řidiči vozidla.
 8. Podmínky pro rezervaci a nákup jízdenek v Předprodejním a rezervačním systému pravidelné autobusové a vlakové dopravy AMSBus se dále řídí předpisem zveřejněným na internetové adrese https://amsbus.cz/smluvnipodminky/.
 9. Jízdní doklad je neplatný, jestliže:
  • cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené Tarifem LinkBus nebo těmito SPP,
  • nejde o originál,
  • je používán bez platného průkazu opravňující cestujícího ke slevě,
  • je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro jeho kontrolu,
  • údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
  • je použit neoprávněnou osobou,
 10. Neplatnou jízdenku je pověřená osoba oprávněna odebrat a potvrdit písemně cestujícímu odebrání této jízdenky.
 11. Neplatné průkazy, které nebyly vystaveny dopravcem, se neodebírají.

5.   Přepravní kontrola

 1. Cestující je povinen se kdykoliv během přepravy prokázat platným jízdním dokladem. Prokázáním se rozumí předat jízdní doklad pověřené osobě do rukou.
 2. Osobou pověřenou dopravcem je řidič, nebo jiná osoba vybavená kontrolním odznakem, nebo průkazem.
 3. Cestující je povinen po dobu nezbytně nutnou pro provedení kontroly platnosti jízdního dokladu setrvat na místě kontroly.
 4. Cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a přirážku ve výši 1500 Kč. Přirážka se ani při zaplacení na místě nesnižuje.
 5. Přirážka k jízdnému ve snížené sazbě 400 Kč může být cestujícímu udělena za znečištění vozidla, jeho poškozování, příp. za konzumaci potravin a nápojů ve vozidle a narušování poklidné přepravy cestujících.
 6. Cestující uhradí přepravné a přirážku ve výši 100 Kč za nepředložení dokladu o zaplacení zavazadla. Podmínky pro přepravu zavazadel se řídí částí 6. SPP.
 7. Přepravní kontrolor je oprávněn při zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně.
 8. Cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem a nemůže se ani prokázat osobními údaji, je povinen na výzvu přepravního kontrolora následovat jej na úřad státní správy ke zjištění totožnosti, nebo setrvat na místě do příchodu úřední osoby oprávněné zjistit jeho totožnost k vymáhání přirážky.
 9. Pověřená osoba je oprávněna vyloučit cestujícího z přepravy, pokud porušuje SPP.
 10. Cestující může přirážku k jízdnému zaplatit převodem na bankovní účet číslo 5814498349/0800 do 14 dnů od uložení přirážky k jízdnému, příp. na místě pověřené osobě.
 11. Nevyužije-li cestující možnost zaplatit uloženou přirážku a jízdné nejpozději do 14 dnů od data uložení přirážky, je dopravce oprávněn využít k vymáhání pohledávky za cestujícím služeb exekutora. V takovém případě je cestující povinen zaplatit dopravci náhradu nákladů za mimosoudní vymáhání pohledávky až do výše vypočítané postupem dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., případně právního předpisu tuto vyhlášku nahrazujícího.

6.   Přeprava zavazadel a zvířat

 1. O umístění zavazadla ve vozidle, či jeho připuštění k přepravě rozhoduje řidič, nebo jiná pověřená osoba. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu.
 2. Placení podléhají spoluzavazadla
  • o rozměrech větších než 20 × 30 × 50 cm
  • tvar válce nad délku 100 cm a průměr 10 cm
  • deskového tvaru o rozměrech větších než 80 × 100 × 5 cm
  • dětský kočárek bez dítěte (je-li umožněna jeho přeprava)
 3. Placení nepodléhají zavazadla
  • nedosahující rozměrů v bodu 2.
  • pojízdná nákupní taška
 4. Přepravné za zavazadla je jednotné, bez ohledu na kilometrickou vzdálenost – 20 Kč.
 5. Jízdní kola se nepřepravují.
 6. Živá zvířata lze přepravovat pouze ve schráně, klecích, či taškách s nepropustným dnem. Jejich přeprava podléhá zaplacení přepravného ve výši 50% z obyčejného jízdného. Musí být přepravováni na klíně cestujícího, příp. pod nohama. O jejich přepravě rozhoduje řidič, nebo jiná pověřená osoba dopravcem.
 7. Výjimku jsou asistenční psi, kteří jsou připuštěni do přepravy zdarma.

7.   Nárok na slevu z jízdného

 1. Povinnost poskytovat slevy z jízdného (resp. „zlevněné jízdné“) plyne dopravcům z výměru MF č. 01/2018. Sleva na jízdném ve výši 50 %, resp. 75 % z obyčejného jízdného se poskytuje následujícím skupinám cestujících:
  • cestující ve věku 6 – 18 let
  • žáci a studenti ve věku 18 – 26 let
  • cestující starší 65 let
  • držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
 2. U výše uvedených věkových limitů je pro vznik nároku na slevu rozhodující den příslušných narozenin. Sleva se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin, resp. ode dne 65. narozenin.

   7.1   Prokazování nároku na slevu

 1. cestující ve věku 6 – 18 let
  • Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze uplatnit i žákovským průkazem, jehož platnost nemusí být ověřena pro daný školní rok.
 2. žáci a studenti ve věku 18 – 26 let
  • Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC.
 3. cestující starší 65 let
  • Nárok se prokazuje platným průkazem občana Evropské unie (typicky občanským průkazem, nebo cestovním pasem), který obsahuje fotografii, jméno, příjmení a datum narození.
 4. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
  • Sleva platí pro držitele průkazu ZTP (příp. ZTP/P) vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
 5. průvodce držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva platí pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Poskytovaná sleva je ve výši 100%.
 6. dítě do 6 let
  • Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození dítěte/dětí. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí. Jeden dospělý (resp. cestující starší 10 let) může cestovat s max. 2 dětmi. Výše slevy na dítě je 100%.
 7. Vzory slevových průkazů platných pro kategorie cestujících v bodech 1 – 4 je uvedena v příloze č. 1 – Jízdní doklady
 8. Žákovský průkaz je neplatný, jestliže:
  • cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami dopravce,
  • nejsou vyplněné předepsané údaje nebo jsou vyplněné zjevně nesprávně,
  • je používán bez požadované fotografie,
  • je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
  • údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
  • je použit neoprávněnou osobou,
  • uplynula doba jeho platnosti, s výjimkou cestujících ve věku od 15 let do 18 let, kdy je průkaz použit pouze k prokázání věku cestujícího,
  • průkaz je vystaven na delší dobu než je 30. 9. následujícího školního roku u žáků základních škol a studentů středních škol, resp. dobu přesahující den ukončení aktuálního akademického roku u studentů vysokých škol (zejména případy, kdy je průkaz vydán na více let),
  • nejde o originál.

8.   Práva a povinnosti cestujícího

 1. Cestující je povinen seznámit se s platnými Smluvními přepravními podmínkami a s platným Tarifem LinkBus, a to před uzavřením přepravní smlouvy.
 2. Cestující je povinen bez vyzvání umožnit přednostní nástup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a uvolnit místa pro tyto osoby vyhrazená; na vyzvání řidiče nebo pověřené osoby jsou cestující povinni uvolnit i další místa k sezení, pokud je to pro tyto osoby zapotřebí.
 3. Ohrozí-li cestující řidiče nebo jinou pověřenou osobu, jedná se o přestupek podle obecně závazného právního předpisu.
 4. Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:
  • nastupovat nebo vystupovat, pokud je dávána zvuková nebo světelná návěst, a nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil řidič nebo pověřená osoba,
  • mluvit za jízdy na řidiče,
  • pohybovat se za jízdy po vozidle,
  • chovat se hlučně, používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
  • stát, klečet, ležet na sedadle, případně na nich přepravovat živá zvířata,
  • vstupovat do vozidla se zmrzlinou, potravinami a nápoji, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo.

9.   Vztahy mezi dopravcem a cestujícím

 1. Nástup cestujících je umožněn pouze předními dveřmi, neurčí-li řidič, nebo jiná pověřená osoba jinak.
 2. Výstup cestujících je upřednostňován zadními dveřmi. O použití předních dveří může rozhodnout pověřená osoba.
 3. Cestující smí nastoupit a vystoupit pouze ve stanici, která je uvedena ve vývěsném jízdním řádu.
 4. Cestující se sám musí starat o včasný nástup a výstup.